Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz!

Müdürlükler

Karabük Belediyesi Müdürlükleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Yakup TAN

Yakup TAN

Müdür
Tel:
Faks:
E-Mail: ik@karabuk.bel.tr
Özgeçmiş:

Kastamonu Çatalzeytin 1961 doğumludur. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğretimini Karabük’te bitirmiş olup, Açık Öğretim Fakültesi mezunudur. 1985 yılında Karabük Belediyesi'nde memuriyet hayatına başlamış olup, sırasıyla Tapu, İstimlak Memuru, Emlak Memuru, Emlak Şefi ve Gelir Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009 yılında da İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: İnsan Kaynakları ve Eğitimi  Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan Memur personellerden oluşur.
b) Görevleri: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

Memur İşlemleri:

 1. Karabük Belediye Başkanlığı personelinin kadro düzenlemelerini her yıl ayrıntılı olarak yapmak, Belediyemizin ihtiyacına göre Norm Kadro esasları dahilinde kadro ihdas ve iptallerinin hazırlanarak teklifi Belediye Meclisine sunmak ve sonucunda uygulamak.
 2. Belediyenin hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini kısa ve uzun vadeli olarak tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sonucunu Belediye Meclisine sunmak, alınan kararları uygulamak.
 3. Belediye Hizmetlerinin değişen şartlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerin tanımı, tanıma uygun olarak sınıflandırma ve kadro düzenlemesini sağlamak suretiyle personel hareketlerini yürütmek.
 4. Belediye birimleri arasındaki personel işlerinin belli esaslar dahilinde mevzuata uygun ve her birimde aynı şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 5. Açıktan atama ve asalet tasdiki ile ilgili işlemleri yapmak ve yürütmek.
 6. Kayıt yapma ve kapama  işlemlerini yerine getirmek.
 7. Personelin izin, istirahat vb. durumları ile ilgili hizmetleri yürütmek, takiplerini yapmak.
 8. Personel hareketleri ile ilgili olarak aylık ve yıllık olmak üzere istatistik bilgileri düzenlemek.
 9. Personelin sigorta ve askerlikte geçen hizmetlerinin değerlendirilebilmesi bakımından borçlanma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 10. Özlük sicil dosyalarını muntazam bir şekilde düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız tanzimini sağlamak.
 11. Belediye sicil yönetmeliğinin yasalar ve genel sicil yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe koymak, sağlıklı olarak uygulanmasını sağlamak ve sicil defterine işlemek.
 12. Personel derece ve kademe terfileri ile ilgili işlemleri, mevzuat hükümlerine göre zamanında yerine getirmek.
 13. Belediyeden ayrılan ve belediyemize gelen  personelin nakil işlemlerini yürütmek.
 14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçe çalışmalarını yapmak.
 15. Sendika faaliyetlerini yakından izleyip, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak.
 16. Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 17. Belediye Personelinin personel kimlik kartı işlemlerini yürütmek, takibini yapmak ve dağıtımını sağlamak.
 18. Eğitim faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, diğer birimlerin eğitim merkezindeki faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek.
 19. Mali yıl içerisinde Resmi Gazete ile yayımlanarak mali yıl içerinde ödenecek olan maaşlar ile ilgili düzenlenen Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvelleri, çalışanların unvan, derece ve kademelerine göre cetvellerin oluşturulup tanzim edilerek  vize edilmek üzere Valilik Makamının onayına sunulması.
 20. Emeklilik vb. durumlarda gerekli belgeleri düzenlemek, işlemleri yürütmek, takip etmek ve  ilgili kuruluşlara bildirmek.
 21. 3308 Sayılı Kanun gereğince Belediyemizde mesleki eğitimi yapacak meslek lisesi stajer örgencilerin tespiti yapılarak sözleşmelerini düzenlemek ve her ay puantajlarının yapılarak ödeme yapılmak üzere Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 22. Memur personelin disiplin suçları ile ilgili disiplin kurulunca verilen cezaların, yazışmaların ve takibinin yapılarak, sonuçlandırılmasını sağlamak ve cezaların ilgililere duyurulmasını temin etmek.
 23. Personelin talep ettiği belgelerin (Hizmet Belgesi, çalışma belgesi vb.) hazırlanması.
 24. Personel bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması ve güncellenmesini yapmak.
 25. Memur personelin askerlik işlemlerinin takibini yapmak.
 26. Ödül ve performans işlemlerini yapmak.
 27. Öğrenim değişikliği yapan memurların intibak işlemlerini yapmak.
 28. Belediyemizin ihtiyacına göre norm kadro esasları dahilinde kadro ihdas ve iptallerini hazırlayarak tekliflerini yapmak, sonucunda uygulamak.
 29. Memurların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık karnelerinin düzenlenmesi.
 30. Memur personelin talebi halinde, pasaport belgesini düzenleme işlemlerini yapmak ve ilgili kuruma sevkini yapmak.
 31. Memur personelin Emekli sandığı ile sigorta birleştirme işlemlerini yapmak.
 32. 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla ilgili Mücadele Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ait Mal Bildirimlerinde bulunulması hakkında yönetmelik hükümlerine göre,   memurların ve işçi niteliği taşımayan diğer görevlilerin ve Belediye Meclis Üyelerinin mal bildirimlerinin işe girişte ve sonu    0 ve 5 ile biten yıllarda verilmesinin sağlanması için gerekli yazışmaları yapmak, mal bildirimlerinin gizli dosyalarda muhafaza etmek.
 33. Üniversite öğrencilerinin  yaz dönemi stajları ile ilgili staj işlemlerini  yapmak, staj dosyalarını düzenlenmesini sağlamak ve staj sicil fişlerinin okuluna gönderilmesini temin etmek.

İşçi İşlemleri :

 1. İş yasası ve Sosyal Güvenlik kanunlarına karşı sorumluluklarının yerine getirilmesi ile oluşan mevzuat değişikliklerinin takibin yapmak.
 2. İşçi personelin çalışma yerlerini ve durumlarını, işçi sağlığı ve güvenliği açısından kontrolünü yapmak, yasalara uygun bir ortamda çalışabilmesi hususunda girişimlerde bulunmak, işbirliğini sağlamak için ilgili birimlere koordine tesis etmek.
 3. İşçi personelin atanması ve görevlendirilmesini yapmak.
 4. Sendika faaliyetlerini yakından izleyip, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak.
 5. T.İ.S’e bağlı olarak hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve işçilerin özlük haklarının takip edilmesi.
 6. İşçi personelin günlük ücret artışlarının T.İ.S hükümlerine göre uygulanması.
 7. İşçi Personelin özlük dosyalarını muntazam bir şekilde düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız tanzimini sağlamak.
 8. Emeklilik vb. durumlarda gerekli belgeleri düzenlemek, işlemleri yürütmek, takip etmek ve ilgili kuruluşlara bildirmek.
 9. İşçi personelin disiplin suçları ile ilgili disiplin kurulunca verilen cezaların, yazışmalarının ve takibini yapmak.
 10. Mali yıl içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçiler için Valilik Makamının onayına sunularak vize almak.
 11. İşçi personelin askerlik işlemlerinin takibinin yapmak.
 12. Emekliliğe hak kazananların emekliye sevk edip, emeklilik işlemlerinin tamamlanması.
 13. İhtiyaca göre işçi kadrolarının yeni uygulanan norm kadro standartlarına göre yeniden düzenlemek, kadro ihdas ve iptal işlemlerini hazırlamak ve teklifini yapmak ve uygulamak.
 14. Sendikanın talebi ile mevcut işyeri temsilcilerinin sendikal izin işlemlerini yapmak ve izin onayını Başkanlığa sunarak ilgili servislere dağıtımını yapmak.
 15. Belediyemizde kanun hükümleri gereğince çalıştırılması zorunlu olan eski hükümlü, özürlü ve terörle mücadele malulü  işçi personelin işlemlerini yapmak.
 16. Belediyemiz işçi personelimizin kıdemli işçilik priminin işe girdikleri tarih ve aylara göre 5-10-15-20- ve 25 yıllık çalışma süreleri ile ilgili kıdemli işçilik teşvik primlerinin takibi ve yazışmalarının yapmak.
 17. İşçi personele ilkyardım eğitimi seminerinin verilmesini sağlamak.

Paylaş

Kapat