Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz!

Müdürlükler

Karabük Belediyesi Müdürlükleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

-

-


Tel:
Faks:
E-Mail:
Özgeçmiş:

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarını, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ve personelinin Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Karabük Belediyesini,

Belediye Başkanı: Karabük Belediye Başkanını,

Müdürlük: Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

GENEL ESASLAR

MADDE 4- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personellerden oluşur.

GÖREVLERİ

MADDE 5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezleri, çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları açılması için çalışmalar yapar. Bu binalarda konferanslar ve paneller düzenler, hanımlara yönelik beceri ve meslek edindirme kursları açarak eğitim amaçlı kullanır. Eğitim dönemi ve yıl sonunda sergi, konferans v.s. etkinlikler düzenler.

b) Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin talep edilmesi halinde satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.

c) Gençlik rehberlik ve danışma merkezleri oluşturma girişiminde bulunur.

d) Halkı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yönlendirebilmek için sosyal ve kültürel etkinliklere altlık hazırlamak bakımından resmi ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içine girmek.

e) İhtiyaç duyulması halinde yöre halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına yardımcı olmak. Bu tür organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek  kitlelere duyurulmasını sağlamak.

f) Yurttaşlık Eğitimi ve Aile Okulu programı uygulamak, okuma-yazma kursları açmak.

g) Sosyal yardım programının gerçekleştirilmesinde muhtaç engellilere, muhtaç çocuğa ve ailesine, yaşlılara ve muhtaç kadınlara öncelik tanınır.

h) Ayni ve nakdi yardım uygulamalarında, muhtaç durumdaki Kent sakinlerinin en kısa sürede kendi olanaklarıyla geçinebilecekleri ve üretken hale gelebilmelerine yönelik hizmet anlayışının benimsenmesine özen gösterilmelidir.

i) Ayni ve nakdi yardımlar ile bu kapsam içinde yerine getirilecek hizmetlerin planlanarak, Belediye yasasının öngördüğü sosyal amaçlı görevlerin bütçe olanakları çerçevesinde ve belli bir denge içinde gerçekleştirilmesi sağlanır.

j) Yardımların ve hizmetlerin yapılmasında ve uygulanmasında Müdürlüğün değerlendirmesi esas alınır. Sosyal amaçlı kurum ve vakıflardan yardım alanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Yardımlardan ve hizmetlerden daha önce faydalanmış olmak başvuru sahibi için kazanılmış bir hak doğurmaz.

k) Belediyece gerçekleştirilecek sosyal yardım ve hizmetler karşılıksız olduğundan, gerçek ihtiyaç sahiplerine öncelik sırasına göre aktarılmasında her türlü tedbir alınır.

l) Muhtaç durumundaki ailelere yardımlarda bulunulmasına destek verir, yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapar. 

m) Sosyo-ekonomik sorunları yüksek ailelerin okuyan çocuklarına yönelik okul giysisi, okul araç-gereç yardımı ile burs yardımı yapmak.

n) Sosyo-ekonomik sorunları yüksek vatandaşlarımızın sağlık sorunları karşısında evde bakımlarının veya evden herhangi bir sağlık kuruluşuna sevklerinin ücretsiz yapılabilmesini sağlamak.

o) Mağduriyeti tespit edilmiş ailelere diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sıcak yemek verilmesine yardımcı olunur. Bakacak kimsesi olmayanlara bakma ve barındırma amacıyla diğer kurumlarla işbirliğine gider.

p) İftar programları düzenlenmesinde diğer belediye birimleri ile işbirliği yapar.

q) Anne ve babası çalışan aileleri okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreş açar.

r) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan çocukların sağlık kuruluşlarında sünnet ettirilmesine yardımcı olur.

s) Sokakta çalıştırılan çocukların eğitime yönlendirilebilmesi hususunda yardımcı olur, STK’larla işbirliği yapar, topluma kazandırmaya yönelik kurslar ve etkinlikler düzenler.

t) Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.

u) Madde bağımlıları tedavisi ve topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapar ve mekan tahsis eder.

v) Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik işbirliği ve diyalog çalışmaları yapar, Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.

w) Kadın sığınma evleri açmak.

x) Belediye kanununun 77.maddesinde yer alan hususlarda kurum içi ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak etkinlikler düzenlemek. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak.

y) Engelliler haftası, Dünya Engelliler Günü, Okul Öncesi Eğitim Şenliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli gün ve haftalarla ilgili kutlama, şenlik, sempozyum programları düzenlemek.

z) Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı araç gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamları haberdar ederek gereken kaynak oluşumunu sağlamak.

aa) Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

MADDE 6-

MEZARLIKLAR VE BÜRO ŞANTİYE HİZMETLERİ

Defin ruhsatı ile mezarlık servisine müracaat eden cenaze sahiplerinin talepleri doğrultusunda  gerçekleştirilmektedir.

a) Aile mezar yeri ve sıra mezar yeri tahsis etmek

b) Mezar yeri hazırlamak (açma-kapama)

c) Cenaze taşıma aracı tahsis etmek

d) Erkek veya bayan cenazelerin yıkanıp kefenlenmek veya yıkanmasına nezaret etmek.

e) Cenazelerin defin, kayıt defterine kayıt etmek

f) Fakir ve kimsesiz cenazeleri ücretsiz kaldırmak

g) İmar planımızda mezarlık alana gömülen yerlere parselasyon planları yapmak aile mezarları oluşturmak yeni mezar yerleri açmaktır.

h) Aile mezar yeri tahsis belgesi ve mezar üst yapım ruhsatı verme.

İKİNCİ BÖLÜM

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMA KONULARI 

MADDE 7-

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

b) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

c) Her türlü sosyal soruna yönelik (engellilik, şiddet, kadın, çocuk, insan hakları vb.) toplumsal farkındalık yaratma amaçlı çalışmalar yapar, yapılan organizasyonlara katılı, destek olur.

d) Müdürlüğe bağlı birimlerin tefrişini, işleyişini, denetimini, satın almasını, koordinesini sağlar.

e) Müdürlük tarafından yapılan her türlü organizasyonun planlanmasını, uygulanmasını sağlar.

f) Çeşitli toplumsal kesimlerin yaşamış oldukları sorunlara yönelik olarak çözümler üretir, diğer resmi kurumların ve STK’ların desteğini alır ve bu sorunlara yönelik farkındalık amaçlı çalışmalar yapar. Sorunları yaşayan kesimlerle ilgili kayıt sistemi oluşturur.

g) Çocuk, genç, yaşlı, kadın, aile, engellilik gibi konularda oluşturulan hizmetlerin gerekirse projelendirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Aynı amaçla düzenlenen yerel, ulusal veya uluslararası çalışmalarda yer alır.

h) Tüm kente yönelik meslek edindirme, hobi amaçlı kurslar düzenler.

i) İhtiyaç sahiplerinin durumlarına uygun olarak verilecek hizmet ve yapılacak yardımları sınıflandırır.

j) Kamu kurumları, Üniversiteler, Hastaneler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

k) İhtiyaç sahibi aileleri tespit edip ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmasını sağlar.

l) Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi kapsamında aynı amaçla çalışan sivil toplum kuruluşları ile ortak organizasyonlarda yer alır ve onların çalışmalarını destekler.

m) Ekonomik sorunu olan eğitimdeki çocuklara burs verilmesi için çalışmalarda bulunur. Bursları verebilmek için ihtiyaç sahibi ailelerin tespitleri için ön tespit çalışması yapar.

n) Okulların açıldığı dönemde ihtiyaçlı olan eğitimdeki çocuklara araç-gereç, kıyafet desteğinde bulunur. Okullara kayıt yaptıramayan çocukların eğitim kurumları ile görüşülerek kayıtlarına yardımcı olur.

o) Kadın çocuk ve gençlik meclisleri ile ortak çalışmalar yapılmasını sağlar.

p) Misafirhane lokal ve diğer sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenler ve yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8-

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

Teşkilat İçerisindeki Yeri: Belediye Başkanına ve başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcılığına bağlı olarak görev yapar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetler, çalışma konularını belirleyerek  direktif verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM

MADDE 9- Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Karabük Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun dışında da belli konularda ilgili raporlar başkanlığa sunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR

MADDE 10- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri ile diğer kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK 

MADDE 11- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Karabük Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 12- Bu Yönetmelik Karabük Belediye Başkanlığınca yürütülür.

Paylaş

Kapat